Treneriams

Aktualu:

 • Informacijos šiuo metu nėra.

Naudinga informacija treneriams:

Eil. Nr.

Sporto šaka

Mėnesinis mokestis (Eur)

1.

Baidarių irklavimas

7,00

2.

Boksas

7,00

3.

Buriavimas

7,00

4.

Dziudo imtynės

7,00

5.

Graikų-romėnų imtynės

7,00

6.

Krepšinis (berniukai)

10,00

7.

Krepšinis (mergaitės)

10,00

8.

Lengvoji atletika

7,00

9.

Plaukimas

10,00

10.

Regbis

7,00

11.

Sunkioji atletika

7,00

12.

Šachmatai

7,00

13.

Šaškės

7,00

14.

Tinklinis (berniukai)

10,00

15.

Tinklinis (mergaitės)

10,00

16.

Stalo tenisas

10,00

17.

Aerobinė gimnastika

10,00

18.

Kitos sporto šakos (naujai patvirtintos)

7,00

PASTABA:

Sporto centro auklėtiniams gali būti taikomos išlygos dėl mokesčio už sportininko ugdymą sumažinimo arba panaikinimo vadovaujantis mokesčio už sportininko ugdymą Marijampolės sporto centre aprašu. Galiojantį Marijampolės savivaldybės tarybos tvarkos aprašą galite rasti paspaudę nuorodą žemiau: https://teisineinformacija.lt/marijampole/document/55646)

Šeimos kortelės turėtojams taikoma 50 proc. nuolaida už ugdymą nuo mokamos sumos už mėnesį vienai sporto šakai. Asmenys norintys gauti nuolaidą privalo Marijampolės sporto centro administracijai pateikti: šeimos kortelę ir pažymą apie deklaruotą (nuomojamą) gyvenamąją vietą, jeigu šių duomenų nėra įstaigos duomenų bazėje.

Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje adresu: https://marijampolessportocentras.lt/teises-aktai/

———–

MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRO DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL MOKESČIO UŽ SPORTININKŲ UGDYMĄ LENGVATŲ TAIKYMO

2020 m. spalio  14 d. Nr. V-82

Marijampolė

                      Vadovaudamasis Marijampolės savivaldybės Tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu  Nr. 1-283 „Dėl mokesčio už sportininko ugdymą Marijampolės sporto centre tvarkos aprašo tvirtinimo“ n u s t a t a u:

 1. Nuo mokesčio už visą mėnesį atleidžiami sportininkai, nelankę dėl ligos daugiau kaip 15 kalendorinių dienų, pateikę tėvų (globėjų) prašymą – pateisinimą pirmą užsiėmimą po ligos;
 2. Sportininkai nuo mokesčio už ugdymą atleidžiami jų trenerių kasmetinių atostogų metu, jeigu tą mėnesį treneris atostogauja daugiau kaip 15 kalendorinių dienų, visą mėnesį;
 3. Sportininkams, atvykusiems iki mėnesio 15 dienos imtinai, mokestis už ugdymą priskaičiuojamas už visą mėnesį, o atvykusiems po  mėnesio 15 dienos, neskaičiuojamas, bei išvykusiems iki mėnesio 15 mėnesio dienos imtinai, neskaičiuojamas už visą mėnesį, o išvykusiems po mėnesio 15 dienos, skaičiuojamas už visą mėnesį.
 4. Mokestis už ugdymą priskaičiuojamas už kiekvieną mėnesį, kvitai siunčiami už du mėnesius ir mokestis už ugdymą sumokamas iki kito mėnesio 20 dienos.

                 Direktorius                                                                                                         Andrius Larčenka

Pakabukų naudojimo tvarkos aprašas (pdf. formatu)

PATVIRTINTA
Marijampolės sporto centro direktoriaus
2022 sausio 3 d. įsakymu V-2  (1.4)

MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRO UGDYTINIŲ LANKOMUMO ŽYMĖJIMO PAKABUKŲ PERDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 1. Marijampolės sporto centras (toliau – MSC), į/k 305562124, adresas Marijampolė, Sporto g. 1, atstovaujamas direktoriaus Karolio Baužos (toliau vadinami – Panaudos davėjas) ir MSC ugdytinių lankomumo žymėjimo pakabukų perdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) priede pasirašę MSC ugdytinių tėvai, globėjai ar atstovai (toliau vadinami – Panaudos gavėjas), remiantis šiuo Tvarkos aprašu, sudaro susitarimą dėl lankomumo žymėjimo pakabukų (toliau – Pakabukas) naudojimo. Panaudos gavėjas pasirašydamas Tvarkos aprašo priede vienašališkai sutinka laikytis visų numatytų sąlygų.
 2. Panaudos davėjas perduoda pagal rašytinį sutikimą Panaudos gavėjui laikinai ir neatlygintinai valdyti ir naudotis Panaudos davėjui priklausančiu Pakabuku, susipažinti su tvarkos apraše nurodytomis Pakabuko naudojimo sąlygomis.
 3. Panaudos davėjas perduoda Pakabuką Panaudos gavėjui MSC ugdytinių lankomumo žymėjimui. Pakabuku naudotis gali tik Panaudos gavėjo ugdytinis, kuriam sudaryta ir nenutraukta MSC ugdymo paslaugų sutartis.
 4. Ugdytinis prieš kiekvieną sporto užsiėmimą privalo Pakabuko pagalba pasižymėti registravimo sistemoje. Jei ugdytinis tris užsiėmimus iš eilės pamiršta ar neatsineša pakabuko ar pažymėjimo ir neatsižymi sistemoje, jis į kitas treniruotes neįleidžiamas iki nepateiks galiojantį Pakabuką ar pažymėjimą ir juo neprisiregistruos. Ši sąlyga negalioja tuomet, kai MSC administracijai yra pateiktas raštiškas pagrindimas, dėl ugdytinio negalėjimo atsižymėti Pakabuku ar pažymėjimu (pvz. Pakabukas yra užsakytas ir jo gamyba trunka ilgiau).
 5. Už ugdytinių atsižymėjimą Pakabuko ar pažymėjimo pagalba registravimo sistemoje tiesiogiai atsakingi ugdytinių treneriai.
 6. Panaudos davėjas nurodo, jog Pakabukai yra geros techninės būklės ir tinkami eksploatuoti, tretieji asmenys neturi jokių teisių į juos.
 7. Panaudos gavėjas įsipareigoja išlaikyti ir saugoti jam perduotą Pakabuką, naudoti Pakabuką pagal tiesioginę paskirtį, griežtai laikytis Pakabuko naudojimo sąlygų – priglausti Pakabuką prie registravimui skirto sistemos įrenginio ir jo neišmagnetinti.
 8. Panaudos gavėjas ar gavėjo MSC ugdytinis Pakabuko negali perduoti kitiems asmenims (įskaitant trenerius, budėtojus ir pan.).
 9. Panaudos gavėjui tenka Pakabuko atsitiktinio sugedimo, pametimo ir kita praradimo ar nebetikimo naudoti rizika, jeigu Pakabukas būtų sugadintas naudojant jį ne pagal Tvarkos apraše numatytą paskirtį arba būtų perduotas trečiajam asmeniui be išankstinio Panaudos davėjo rašytinio sutikimo.
 10. Panaudos gavėjas, atsiradus Tvarkos aprašo 9 punkte minėtoms aplinkybėms, privalo savo lėšomis įsigyti naują Pakabuką ir pateikti jį MSC administracijai registravimui. Naujasis Pakabukas tampa MSC nuosavybe, kuri pakeičia buvusį Pakabuką.
 11. Nutraukus ugdytinio sutartį arba jai pasibaigus kitais pagrindais, Panaudos gavėjas privalo grąžinti Pakabuką Panaudos davėjui tos būklės, kokios jis jam buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą.
 12. Už žalą, padarytą tretiesiems asmenims naudojant Pakabuką, atsako Panaudos gavėjas.
 13. Panaudos davėjas, nepažeisdamas Panaudos gavėjo teisių, turi teisę tikrinti, ar Panaudos gavėjas naudojasi Pakabuku tinkamai pagal Tvarkos aprašą.
 14. Panaudos gavėjas pasirašydamas šio Tvarkos aprašo priede patvirtina, kad sutinka su Tvarkos aprašo sąlygomis ir tai prilyginama Pakabuko perdavimo-priėmimo aktui, kuriuo Panaudos davėjas perduoda Pakabuką Panaudos gavėjui.
 15. Tvarkos aprašo sąlygų laikymosi susitarimas tarp Panaudos davėjo ir Panaudos gavėjo įsigalioja nuo pasirašymo Tvarkos aprašo priede dienos.
 16. Panaudos davėjas turi teisę vienašališkai nedelsiant susigrąžinti Pakabuką, jeigu buvo nustatyta ir įrodyta, kad:

16.1. Panaudos gavėjas naudoja Pakabuką ne pagal paskirtį;

16.2. Panaudos gavėjas nevykdo pareigos saugoti Pakabuką;

16.3. Panaudos gavėjas iš esmės pablogina Pakabuko būklę (panaudos gavėjas neatsako už natūralų daiktų nusidėvėjimą);

16.4. Panaudos gavėjas ar gavėjo MSC ugdytinis be Panaudos davėjo sutikimo perduoda Pakabuką trečiajam asmeniui, treneriui, budėtojui ar kitam asmeniui;

 1. Apie bet kokius adreso ar kitų Ugdymo paslaugų teikimo sutartyje nurodytų rekvizitų pasikeitimus Šalys turi nedelsiant informuoti viena kitą. Jei Šalis nepraneša apie savo rekvizitų pasikeitimą, tai pranešimo siuntimas paskutiniu turimu adresu/elektroninio pašto adresu yra laikomas tinkamu.
 2. Tvarkos aprašo sąlygų laikymosi susitarimas sudaromas 1 Tvarkos aprašo priedo egzemplioriumi.
 3. Panaudos gavėjas, pasirašydamos Tvarkos aprašo priede, patvirtina, kad šio Tvarkos aprašo sąlygų turinys Panaudos gavėjui yra suprantamas, aiškus ir atitinka Panaudos gavėjo išreikštą valią.

_______________________

 

Marijampolės sporto centro ugdytinių lankomumo žymėjimo pakabukų perdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo
priedas

Marijampolės sporto centro ugdytinių lankomumo žymėjimo pakabukų perdavimo ir naudojimo sąlygų laikymosi susitarimas

         Aš, žemiau pasirašęs, patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su Marijampolės sporto centro ugdytinių lankomumo žymėjimo pakabukų perdavimo ir naudojimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas). Tvarkos aprašo sąlygų turinys man yra suprantamas, aiškus ir atitinka mano išreikštą valią.

Eil. Nr.Vardas PavardėTelefono numerisUgdytinio vardas pavardėSutinku su Tvarkos aprašo sąlygomis (parašas)Pakabuko išdavimo dataPakabuko numerisPakabuko grąžinimo dataPakabukas grąžintas, MSC parašas
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        

_______________________

Taškai už pasiektus rezultatus Lietuvos čempionatuose:

Užimta

vieta

Amžiaus grupės, taškai

Vaikai

Jaunučiai

Jauniai

Jaunimas

Suaugusieji

I

10

15

30

45

60

II

8

12

24

36

48

III

6

10

20

30

40

IV

5

8

16

24

32

V

4

7

14

21

28

VI

3

6

12

18

24

VII

2

5

10

15

20

VIII

1

4

8

12

16

IX

 

3

6

9

12

X

 

2

4

6

8

 1. Sporto varžybų svarbos koeficientai:

  2.1. Pasaulio čempionatai – 10                                                                                                                 

  2.2.  Europos čempionatai – 7

  2.3.  Baltijos šalių – 3

 

 1. Taškai už pasiektus rezultatus kitose varžybose  (rajonų ir didžiųjų miestų čempionatuose, taurės varžybose, žaidynėse, tarptautiniuose turnyruose)

Užimta

   vieta

Amžiaus grupės, taškai

Vaikai

Jaunučiai

Jauniai

Jaunimas

Suaugusieji

 

I

5

8

14

21

32

II

4

6

12

18

28

III

3

5

10

15

24

IV

2

4

9

14

23

V

1

3

8

13

22

 1. Taškai skiriami tik tiems sportininkams, kurių rungtyje, svorio kategorijoje dalyvavo ne mažiau kaip 5 sportininkai.
 1. Lietuvos Respublikos skirtingo amžiaus rinktinių nariams skiriami papildomi taškai:

5.1. jaunučių (iki 16 m.)                           – 20 tšk.;

5.2. jaunių  (nuo 16 iki 18 m.)                 – 50 tšk.;

5.3. jaunimo (nuo 18 iki 21 m.(23 m)      – 80 tšk.;

5.4 suaugusiųjų                                     – 120 tšk.

 

 1. Taškai skiriami tik tiems sportininkams, kurie kalendoriniais metais atstovavo LR rinktinei nors vienose oficialiose tarptautinėse varžybose, t.y. Baltijos šalių, Europos ar pasaulio čempionatuose.
 1. Galutinei sportininko vietai nustatyti sumuojami visi kalendoriniais metais iškovoti taškai ir pagal didesnį jų skaičių nustatoma sportininko užimta vieta. Esant vienodai taškų sumai, pirmenybė teikiama sportininkui, surinkusiam daugiau taškų aukštesnio lygio varžybose.

 

 

 

 

Šiais metais bus renkami 2021 m. Marijampolės sporto centro TOP 5 vaikų, jaunučių, jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų amžiaus grupėse, taip pat Marijampolės sporto centro neolimpinių sporto šakų TOP 5, Marijampolės sporto centro metų komanda, geriausia krepšininkė, geriausias krepšininkas, geriausias tinklininkas, geriausia tinklininkė.

 

NOMINANTAI (sportininkus pasiūlė treneriai)

 

Suaugusiųjų amžiaus grupė:

 1. Airidas Rinkevičius
 2. Mindaugas Brazaitis
 3. Žilvinas Žilinskas
 4. Martynas Brokas
 5. Jonas Nevecka
 6. Kamilė Stagniūnaitė
 7. Giedrius Valinčius
 8. Skaiva Gudelevičiūtė
 9. Paulius Pultinevičius
 10. Deimantas Baravykas
 11. Gabrielius Mačiulis
 12. Mantas Varnagiris
 13. Tomas Vasiliauskas
 14. Elena Šveikauskaitė

Jaunimo amžiaus grupė:

 1. Gabrielius Lukauskas
 2. Ieva Insodaitė
 3. Arnas Luščikas
 4. Ugnė Mykolaitytė
 5. Gabija Lukosiute
 6. Dominyka Vaitulionytė
 7. Kamilė Pukevičiūtė
 8. Audrius Domarkas
 9. Vilius Adomavičius
 10. Benas Mickevičius
 11. Nojus Asipauskas
 12. Matas Liutkevičius
 13. Eivinas Jakimavičius
 14. Domas Kairys

15.Dovas kairys

 1. Domantas Aleksinas
 2. Vilius Savickas
 3. Ema Viktorovaitė
 4. Milena Brazaitytė

Jaunių amžiaus grupė

 1. Airidas Kmieliauskas
 2. Vladas Kunigonis
 3. Karolis Kavaliauskas
 4. Aldas Gicevičius
 5. Markas Giraitis

6.Airidas Bendaravičius

 1. Austėja Šalčiūnaitė
 2. Karolis Žemaitis
 3. Matas Norkeliūnas
 4. Austėja Naujokaitė

11.Titas Štuopis

 1. Nojus Šikorskis
 2. Mairita Pajėdaitė
 3. Gedmintė Mykolaitytė
 4. Vakaris Lenkevičius

Jaunučių amžiaus grupė:

 1. Rasvydas Asijavičius
 2. Aristėjas Arbačiauskas
 3. Kornelijus Stanevičius
 4. Justas Malinauskas
 5. Markas Galkauskas
 6. Simonas Ulevičius
 7. Danielis Bendaravičius
 8. Domantas Katilius
 9. Titas Žilinskas
 10. Julius Grinkevičius
 11. Karolina Gataveckaitė
 12. Urtė Jakimavičiūtė
 13. Tautvydas Montvila
 14. Matas Stankevičius
 15. Augustas Žaliauskas
 16. Arvydas Gutauskas
 17. Agnė Kričenaitė
 18. Adrija Zenkevičiūtė
 19. Adas Staskevičius
 20. Armandas Mežorinas
 21. Emilis Neverauskas
 22. Minijus Leonavičius
 23. Dominykas Varžaitis
 24. Haroldas Aleksinas
 25. Mantas Majauskas
 26. Titas Eidukevičius
 27. Enrikas Žaltauskas

Vaikų amžiaus grupė:

 1. Emilis Margelis
 2. Fausta Pavilonytė
 3. Airidas Simanavičius
 4. Andrėja Zigmantaitė
 5. Enrika Devetinaitė
 6. Šarūnas Norkeliūnas
 7. Kernius Kurmelevičius
 8. Tadas Abromavičius
 9. Tajus Vaičaitis
 10. Jonas Radzišauskas
 11. Aivaras Rastapkevičius
 12. Dominykas Tamaliūnas
 13. Domas Kerevičius
 14. Lukas Karosa

Žaidimų sporto šakų atstovai:

 1. Rosita Rusovičiūtė
 2. Adrijus Jančiauskas
 3. Emilis Laukaitis
 4. Justas Čebatorius
 5. Augustas Merkys
 6. Nojus Savaikaitis
 7. Abredas Vidzikauskas
 8. Ugnė Simonaitytė
 9. Ainoras Rapolavičius
Ši naršyklė nepalaiko PDF rodymo. Prašome atsisiųsti dokumentą peržiūrai.: Atsisiųsti PDF 

Dokumentų šablonai:

Norint pateikti ugdytinio prašymą sportuoti Marijampolės sporto centre, ugdytinio tėvai ar globėjai turi užpildyti elektroninę prašymo formą, kurią rasite čia.
Migracijos formą parsisiųskite paspaudę čia.

KOMANDIRAVIMO PRAŠYMO FORMA

DALYVAVIMO VARŽYBOSE (SPORTO RENGINIUOSE) ATASKAITA

RENGINIO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO PRIEMONIŲ PLANAS

Scroll to Top