Marijampolės sporto centras

Viešieji pirkimai

MSC viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo tikslas – reglamentuoti Perkančiosios organizacijos numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų (toliau tekste vadinama – Pirkimai) formavimo, planavimo, iniciavimo, organizavimo tvarką, pirkimus vykdančių ir (ar) pirkimo procese dalyvaujančių perkančiosios organizacijos darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę, kitus su perkančiosios organizacijos numatomais vykdyti ir/ar vykdomais pirkimais susijusius klausimus, siekiant sumažinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir kitų viešuosius pirkimus (toliau – pirkimas) reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų riziką.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

MSC viešųjų pirkimų komisijos (toliau Komisija) paskirtis – vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų procedūras, organizuoti ir atlikti Marijampolės sporto centro prekių, paslaugų ir darbų pirkimus.

Komisija savo veikloje vadovaujasi Europos Sąjungos tiesiogiai taikomais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais bei Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, kitais pirkimus reglamentuojančiais vidaus dokumentais ir šiuo Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentu.

Komisija savo sprendimus priima laikydamasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Priimdama sprendimus Komisija yra savarankiška.

Komisija veikia įstaigos vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus. Komisija vykdo tik rašytines įstaigos užduotis ir įpareigojimus. Komisija turi teisę atsisakyti vykdyti Viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems teisės aktams prieštaraujančius pavedimus.

Komisija yra atskaitinga įstaigos direktoriui.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

Scroll to Top