Marijampolės sporto centras

Pranešimai apie pažeidimus įstaigoje

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PATEIKIMAS IR TVARKYMAS

Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo turi teisę pateikti informaciją vidiniu kanalu – palikdamas žinutę elektroniniu paštu: info@marijampolessportocentras.lt, arba siųsdamas informaciją paštu Centrui adresu (Sporto g.1, LT-68230, Marijampolė), prie laiško pridėdamas užpildytą Vyriausybės nutarimu patvirtintos formos pranešimą apie pažeidimą (PRANEŠIMO APIE PAŽEIDIMĄ FORMA), arba pranešti laisvos formos pranešimu, (nurodydamas, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Įstatymu), kuriame turi būti pateikta Aprašo 14 punkte nurodyta informacija. Pranešimo formoje prašomi pateikti asmens duomenys reikalingi asmeniui identifikuoti sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso suteikimo ir yra saugomi trejus metus nuo jų gavimo dienos.

Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo nurodo:

1. kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi daryti;

2. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;

3. savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis;

4. jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Centro vidiniu kanalu gautus pranešimus dokumentų valdymo sistemoje tam skirtame neviešame registre registruoja kompetentingo subjekto atsakingas asmuo.

Pranešimas, gautas kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta Aprašo 13 punkte, neregistruojamas ir nedelsiant persiunčiamas vidinio kanalo elektroninio pašto adresu. Gavus patvirtinimą apie pranešimo pristatymą į vidinį kanalą šiame punkte nustatyta tvarka, persiųsta informacija apie pažeidimą nedelsiant ištrinama.

Jeigu pranešimas gaunamas paštu, dokumentų valdymo funkcijas atliekantis padalinys (darbuotojas) pranešimo neregistruoja, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, jį perduoda kompetentingam subjektui, kuris užregistruoja jį tam skirtame registre.

Gavęs pranešimą, kompetentingo subjekto vedėjas ar jo pareigas einantis asmuo rezoliucija paveda vienam iš kompetentingo subjekto darbuotojų įvertinti, ar informacija atitinka pranešimo turinio reikalavimus.

Kompetentingas subjektas, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiam asmeniui pageidaujant nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, raštu informuoja jį apie tokios informacijos gavimo faktą.

Kompetentingas subjektas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo dienos turi pranešti asmeniui apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo. Sprendimas nenagrinėti informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas.

Jei gauta informacija leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, kompetentingas subjektas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos, persiunčia gautą informaciją apie galimus pažeidimus tokią informaciją įgaliotai tirti institucijai be asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie tai informuoja šį asmenį.

Įstatyme nustatytos apsaugos priemonės – asmens konfidencialumo užtikrinimas ir draudimas daryti neigiamą poveikį – taikomos nuo asmens pateiktos informacijos apie pažeidimą gavimo įstaigoje momento ir taikomos visiems asmenims nepriklausomai nuo šio asmens pripažinimo (nepripažinimo) pranešėju.

Kompetentingas subjektas, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per dvi darbo dienas, raštu informuoja pranešimą apie pažeidimą pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką. Nustačius pažeidimo padarymo faktą, kompetentingas subjektas informuoja asmenį apie pažeidimą padariusiems asmenims taikytą atsakomybę.

Informacija apie pranešėjus tyrime nedalyvaujantiems asmenims negali būti teikiama.

Scroll to Top