Marijampolės sporto centras

Teisės aktai

MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRO VEIKLĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS

Pieška Teisės aktų registre

https://www.e-tar.lt/portal/index.html

Paieška Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos svetainėje

https://www.smm.lt/web/lt/smm-sportas/teisine-informacija

Įstatymai:

Lietuvos Respublikos sporto įstatymas;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.23317/asr

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3A756D83A99B/asr

Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/asr

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215253/asr

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.168154/asr

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c6dd7dc2e23411e6be918a531b2126ab/asr

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b63962122fcb11e79f4996496b137f39/asr

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai:

2019 m. liepos 24 d. Nr. 778 „Dėl viešųjų renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos taisyklių patvirtinimo“;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.222685/asr

2004 m. balandžio 29 d. Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.232345/asr

2017 m. birželio 21 d.Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5a07b6715b4711e7a53b83ca0142260e/asr

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  ministras 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-976 „Dėl sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/77fac211cf4b11e9a56df936f065a619/asr

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  ministras 2020 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 869 „ Dėl sporto renginių atvirose ir uždarose erdvėse organizavimo rekomendacijų patvirtinimo“;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fa101e70a76411eaa51db668f0092944/asr

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  ministras 2019 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. V-103 „Dėl kvalifikacinių kategorijų valstybinių ir savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7af2c5322be011e9a505bd13c24940c9/asr

Įstaigos veiklą reglamentuoja šie specialieji teisės aktai:

Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. 1-284 „Dėl Marijampolės sporto centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“;

https://teisineinformacija.lt/marijampole/document/59276

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. sprendimas Nr. 1-283 „Dėl mokesčio už sportininko ugdymą Marijampolės sporto centre tvarkos aprašo patvirtinimo“;

https://teisineinformacija.lt/marijampole/document/55646

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. sprendimas Nr. 1-283 „Dėl papildomų lengvatų suteikimo Marijampolės savivaldybės gyventojams, turintiems šeimos kortelę, tvarkos aprašo patvirtinimo“;

https://teisineinformacija.lt/marijampole/document/55501

 

Marijampolės sporto centro direktoriaus įsakymai:

Marijampolės sporto centro direktoriaus 2022 m. rugsėjo 21 d.  įsakymas Nr. V-233 „Dėl Marijampolės sporto centro ugdymo plano tvirtinimo“ Sportinio ugdymo planas

Marijampolės sporto centro direktoriaus 2022 m. gruodžio 22d. įsakymas Nr. V-333 (1.4.) „Dėl Marijampolės sporto centro vidaus tvarkos taisyklių tvirtinimo“ Vidaus tvarkos taisyklės

Marijampolės sporto centro direktoriaus 2024 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. V-25 (1.4.E) „Dėl Marijampolės sporto centro darbo apmokėjimo sistemos nustatymo aprašo patvirtinimo“ Marijampolės sporto centro darbo apmokėjimo sistemos nustatymo aprašas

Marijampolės sporto centro direktoriaus 2021 m. balandžio 8 d.  įsakymas Nr. V-53 „Dėl Marijampolės sporto centro darbo laiko apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ Darbo laiko apskaitos tvarkos aprašas

 

Ugdytinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarka:

Pavėžėjimo tvarkos aprašas

Prašymas dėl pavėžėjimo išlaidų kompensavimo

Treniruočių lankomumo žiniaraštis

——————-

(informacija atnaujinta 2024-02-26)

Scroll to Top