Marijampolės sporto centras

Teisės aktai

MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRO VEIKLĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS

Pieška Teisės aktų registre

https://www.e-tar.lt/portal/index.html

Paieška Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos svetainėje

https://www.smm.lt/web/lt/smm-sportas/teisine-informacija

Įstatymai:

Lietuvos Respublikos sporto įstatymas;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.23317/asr

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3A756D83A99B/asr

Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/asr

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215253/asr

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.168154/asr

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c6dd7dc2e23411e6be918a531b2126ab/asr

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b63962122fcb11e79f4996496b137f39/asr

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai:

2019 m. liepos 24 d. Nr. 778 „Dėl viešųjų renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos taisyklių patvirtinimo“;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.222685/asr

2004 m. balandžio 29 d. Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.232345/asr

2017 m. birželio 21 d.Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5a07b6715b4711e7a53b83ca0142260e/asr

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  ministras 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-976 „Dėl sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/77fac211cf4b11e9a56df936f065a619/asr

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  ministras 2020 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 869 „ Dėl sporto renginių atvirose ir uždarose erdvėse organizavimo rekomendacijų patvirtinimo“;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fa101e70a76411eaa51db668f0092944/asr

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  ministras 2019 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. V-103 „Dėl kvalifikacinių kategorijų valstybinių ir savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7af2c5322be011e9a505bd13c24940c9/asr

Įstaigos veiklą reglamentuoja šie specialieji teisės aktai:

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. sprendimas Nr. 1-282 „Dėl Marijampolės sporto centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“;

https://teisineinformacija.lt/marijampole/document/55645

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. sprendimas Nr. 1-283 „Dėl mokesčio už sportininko ugdymą Marijampolės sporto centre tvarkos aprašo patvirtinimo“;

https://teisineinformacija.lt/marijampole/document/55646

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. sprendimas Nr. 1-283 „Dėl papildomų lengvatų suteikimo Marijampolės savivaldybės gyventojams, turintiems šeimos kortelę, tvarkos aprašo patvirtinimo“;

https://teisineinformacija.lt/marijampole/document/55501

 

Marijampolės sporto centro direktoriaus įsakymai:

Marijampolės sporto centro direktoriaus 2020 m. rugsėjo 3 d.  įsakymas Nr. V-22 „Dėl Marijampolės sporto centro sportinio ugdymo plano patvirtinimo“ Sportinio ugdymo planas V22

Marijampolės sporto centro direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d.  įsakymas Nr. V-58 „Dėl Marijampolės sporto centro darbo tvarkos taisyklių tvirtinimo“ Darbo tvarkos taisykles V58

Marijampolės sporto centro direktoriaus 2021 m. gegužės 10 d.  įsakymas Nr. V-88 „Dėl Marijampolės sporto centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas V88

Marijampolės sporto centro direktoriaus 2021 m. balandžio 8 d.  įsakymas Nr. V-53 „Dėl Marijampolės sporto centro darbo laiko apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ Darbo laiko apskaitos tvarkos aprašas V53

(informacija atnaujinta 2021-05-24)

Scroll to Top