Marijampolės sporto centras

Projektai

MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRAS VYKDYS PROJEKTĄ „SPORTUOTI MADINGA“
Marijampolės sporto centras ir Švietimo mainų paramos fondas pasirašė Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto Nr. SRFSRO-2021-1-0175 „Sportuoti madinga“ įgyvendinimo sutartį. Projekto veiklos sritis- sporto renginių organizavimas. Bendra projekto vertė- 9445 Eur iš jų Fondo lėšomis apmokamos išlaidos sudaro 8500,50 Eur. Pagrindinė projekto “Sportuoti madinga” idėja- leisti pajusti ir suvokti visuomenei, nuo pradinių klasių moksleivių iki senjorų, kad sportas ir fizinis aktyvumas yra neatsiejama kiekvieno žmogaus sveiko kokybiško kasdienio gyvenimo dalis. Projekto įgyvendinimo laikotarpis- 2021 m. birželio 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu Marijampolėje planuojama organizuoti įvairių sporto šakų (lengvoji atletika, imtynės, baidarių irklavimas, krepšinis, tinklinis, šaškės, šachmatai, sunkiosios atletikos, bokso) renginius ir varžybas, kuriuose tikimasi sulaukti virš 900 įvairaus amžiaus dalyvių. Laukiami projekto rezultatai: padidės Marijampolės savivaldybės gyventojų ypač moksleivių, fizinis aktyvumas; į sportines nuolatines veiklas įsitrauks nauji žmonės; sportininkai pasieks aukštus sportinius rezultatus; padaugės nemokamų viešų sporto renginių Marijampolėje.
Džiaugiamės galėdami įgyvendinti šį Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamą projektą ir tikimės aktyvaus visuomenės įsitraukimo bei dalyvavimo projekto renginiuose.
 
 
MSC 2021-2023M. PLANUOJA ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ “IMTYNIŲ PLĖTRA LIETUVOJE” 
Marijampolės sporto centro vadovybė kartu su Lietuvos imtynių federacija  planuoja 2021m.-2023m. įgyvendinti Lietuvos imtynių plėtros projektą, kuris bus finansuojamas sporto rėmimo fondo lėšomis. Iš projekto lėšų planuojama įsigyti imtynių kilimą, sportininkų aprangas ir finansuoti projektą įgyvendinančių trenerių darbo užmokesčio išlaidas.

MSC administracija.

2020 metais MSC vykdyti projektai:

1. “Delfinukas”– Marijampolės savivaldybės antrų klasių moksleivių mokymas plaukti. Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas

Projekte sėkmingai sudalyvavo 186 Marijampolės savivaldybės moksleiviai (antrokai). Užsiėmimų metu moksleiviai išmoko saugiai elgtis vandenyje, išsiugdė gyvybiškai svarbius ir reikalingus plaukimo įgūdžius. Programoje dalyvavę moksleiviai įgijo plaukimo įgūdžių, stiprino savo sveikata, pagerino fizinį pasirengimą. Projekto veiklomis buvo skatinamas mokinių fizinis aktyvumas ir domėjimasis vandens sportu- plaukimu. Dalis projekte dalyvavusių vaikų planuoja ateityje nuolatos lankyti plaukimo užsiėmimus ir tapti plaukikais (sportininkais). Pagrindinis projekto tikslas/rezultatas- vaikų mokėjimas plaukti savarankiškai yra efektinga profilaktinė priemonė išvengti nelaimingų atsitikimų vandenyje. Antroje klasėje įgytais plaukimo įgūdžiais vaikai sėkmingai naudosis visą gyvenimą. Iš projekto lėšų buvo įsigyta ir sportinio inventoriaus, kuris naudojamas mokymui plaukti

2. “Per masiškumą į meistriškumą”– Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programos projektas

Į teorinius ir praktinius sporto užsiėmimus buvo įtraukti 150 Marijampolės sav. moksleivių. Moksleiviai ugdėsi sveikos gyvensenos įgūdžius, mokėsi bendrauti tarpusavyje, integruosis į kolektyvą. Naujos patirtys vaikams suteikė daug teigiamų emocijų. Marijampolės moksleiviai buvo supažindinti su individualiomis ir komandinėmis sporto šakomis: lengvoji atletika, sunkioji atletika, graikų romėnų imtynės, dziudo, boksas, tinklinis, krepšinis, šaškės, šachmatai.
Sporto treneriai vaikams aiškino ir demonstravo sporto šakų taisykles, supažindino su pagrindiniais technikos elementais ir treniruočių specifika. Tam sėkmingai panaudotas projekto metu įsigytas sportinis inventorius: sportinės aprangos, sportinė bėgimo avalynė, bendro fizinio parengimo priemonės, sportavimo kilimėliai, jėgos virvės, jėgos gumos, barjerai, kūgeliai, kimštiniai kamuoliai, chronometrai, interaktyvios šachmatų ir šaškių lentos ir kt.
Įsigytas inventorius ženkliai pagerino sportavimo galimybes moksleiviams Marijampolės sporto centre.

MSC Planuojami 2021 m. vykdyti sporto plėtros projektai

MSC yra parengusi ir pateikusi penkias projektų paraiškas Sporto rėmimo fondui. Po paraiškų vertinimo tikimasi gauti finansavimą šių projektų įgyvendinimui:

MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRAS

SPORTO RĖMIMO FONDUI PATEIKTŲ PARAIŠKŲ SUVESTINĖ 2021 M.

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

SRF finansuojama veiklų sritis

Projekto vertė Eur,

Projekto tikslai ir uždaviniai

1.

„Pirmieji žingsniai sporto link“

Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą,

7.730

Nr. SRF-FAV-2021-1-0055

Planuojama organizuoti pažintinių aktyvių sportinių veiklų ciklą I-V klasių moksleiviams ir mokytojams. Numatoma vykdyti 24 užsiėmimus , kuriuos vykdys įvairių sporto šakų treneriai.

Tikslas- didėjantis fizinis aktyvumas, ir ugdytinių pritraukimas į MSC grupes bei trenerių užimtumas, pasidalinimas profesinėmis žiniomis ir patirtimi.

2.

„Į plačiuosius sporto vandenis“

Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas

20.315

 Nr. SRF-SIĮ-2021-1-0046

Planuojama atnaujinti MSC irklavimo ir buriavimo sporto bazę- įsigyti 4 baidares ir 3 Optimist klasės burlaivius (jachtas).

Projekto partneris- Marijampolės savivaldybės administracija (partnerio prisidėjimas 10 proc. projekto vertės).

Projekto tikslas- populiarinti irklavimo ir buriavimo sportą Marijampolėje, įsigyti šiuolaikinio inventoriaus, didinti sportuojančiųjų skaičių, gerinti treniruočių ir sportavimo sąlygas.

3.

„Sportuoti madinga“

 

Sporto renginių organizavimas

9.445

Nr. SRF-SRO-2021-1-0175

Planuojama organizuoti ir vykdyti 8 sporto renginius (varžybas ir turnyrus) įvairaus amžiaus dalyviams nuo vaikų iki senjorų:

lengvoji atletika sunkioji atletika. imtynės, krepšinis, tinklinis, irklavimas, boksas, šaškės, šachmatai.

Varžybos bus vykdomos birželio-gruodžio mėn. MSC sporto bazės objektuose.

Į renginius įsitrauks 900 Marijampoliečių. Tikslas- didėjantis visuomenės fizinis aktyvumas, ir ugdytinių pritraukimas į MSC grupes bei sportininkų meistriškumo ir motyvacijos didinimas.

4.

„Susipažinkime-sportuokime-tobulėkime“

Asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimas ir sporto informacijos sklaida

15.950

Nr. SRF-KT-2021-1-0118

Planuojama įsigyti reklaminės ir informacinės medžiagos MSC viešinimui (3videoklipai, plakatai, informaciniai stendai, reklama spaudoje ir TV eteryje, MSC atributika, kt.)

Planuojama suorganizuoti 4 kvalifikacijos kėlimo renginius treneriams (seminarai, diskusijos, išvykstamosios kelionės į kitus sporto centrus )

5.

Pastao esančio Sporto g.1, Marijampolė fasadinių sienų ir stogo rekonstrukcija

Esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtra, priežiūra ir remontas

414.111

Projekto tikslas-MSC pastato (Sporto g.1, Marijampolė) fasadinių sienų ir stogo rekonstrukcija. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2022m. rugsėjo mėn.

Planuojami atlikti darbai: fasadinių sienų apšiltinimas, stogo rekonstrukcija, lietaus nuvedimo sistemos įrengimas, pastato išorinė apdaila. Įgyvendinus projektą pagerės pastato būklė, sportavimo sąlygos, MSC įstaigos reprezentatyvumas.

Iš viso (Eur):

(INFORMACIJA ATNAUJINTA 2021-04-30)

467.551

 
Scroll to Top