Veiklos sritys, tikslai,uždaviniai ir funkcijos

SPORTO CENTRO VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 Sporto centro pagrindinė veiklos rūšis – sportinė veikla, kodas 93.1.

Sporto centro kitos veiklos rūšys:

 • sausumos transportui būdingų paslaugų veikla, kodas 52.21;
 • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
 • sporto įrangos nuoma, kodas 77.21.40;
 • kitas mokymas, kodas 85.5
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
 • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
 • sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11;
 • kita sportinė veikla, kodas 93.19;
 • pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.2;
 • fizinės gerovės užtikrinimo veikla, kodas 96.04.

Sporto centro tikslai:

 • tenkinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pažinimo, saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais, ilgalaikėmis programomis sistemingai plėsti sporto srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius, suteikti asmeniui papildomų dalykinių kompetencijų;
 • skatinti fizinį aktyvumą ir plėtoti sportą savivaldybėje;
 • sudaryti sąlygas savivaldybės gyventojams reguliariai užsiimti aktyvia fizine veikla ir /ar sportu, stiprinti savo sveikatą, siekti sporto rezultatų;
 • ieškoti talentingų sportininkų, vykdyti jų atranką ir ugdymą, kurti sportui gabių vaikų ugdymo sistemą.

Sporto centro uždaviniai:

 • sukurti ugdymui palankų psichologinį klimatą ir ugdymo erdvę, sudaryti sąlygas pasirinkti Sporto centre kultivuojamas sporto šakas;
 • vykdyti sportinį vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų užimtumą;
 • teikti įvairias fizinio aktyvumo, sporto paslaugas savivaldybės gyventojams;
 • vykdyti Savivaldybės fizinio aktyvumo ir sporto plėtros ir renginių programas;
 • vykdyti kryptingą gabių talentingų  sportininkų paiešką ir atranką, sportinį ugdymą.
 • rengti aukšto sportinio meistriškumo sportininkus;
 • skatinti įsijungti į aktyvią sportinę veiklą turinčius fizinę negalią ir specialiųjų poreikių žmones.

Įgyvendindamas pavestus tikslus ir uždavinius Sporto centras vykdo šias funkcijas:

 • vykdo šių sporto šakų sportinio ugdymo programas: baidarių ir kanojų irklavimo, bokso, buriavimo, dziudo, graikų ir romėnų imtynių, krepšinio, lengvosios atletikos, plaukimo, regbio, sunkiosios atletikos, šachmatų ir šaškių, tinklinio , pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo, meistriško tobulinimo, taip pat neformaliojo sportinio ugdymo programas;
 • taiko ugdymo metodus, atitinkančius sportininko amžiaus tarpsnio ir individualius ypatumus, ugdymo srities specifiką;
 • padeda vykdyti Lietuvos mokyklų žaidynių tarpmokyklinės varžybas ir kitus sporto renginius bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams;
 • užtikrina nuoseklų planų įgyvendinimą, sportininkų rengimą, sportinių rezultatų siekimą, kūno kultūros ir sporto plėtotę mieste, šalyje ir už jos ribų;
 • sudaro sąlygas geriausiems Sporto centro sportininkams ir komandoms dalyvauti šalies ir tarptautinėse varžybose, sporto renginiuose;
 • organizuoja sporto žaidynes,  sporto renginius vaikams, jaunimui, suaugusiesiems ir padeda organizuoti renginius neįgaliesiems;
 • padeda organizuoti ir vykdo sporto renginius savivaldybės teritorijoje;
 • rengia varžybų nuostatus, sudaro Sporto centro vykdomų sporto renginių kalendorinius planus ir tvarkaraščius;
 • pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą švietimo įstaigoms, sporto klubams, nevyriausybinėms organizacijoms bei su jomis bendradarbiauja;
 • užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančias saugias ir sveikas sportavimo sąlygas;
 • kontroliuoja, kad sporto pratybas lankytų tik sveikatą pasitikrinę sportininkai;
 • kaupia ir analizuoja informaciją apie olimpinės rinktinės, olimpinės rinktinės pamainos kandidatų, perspektyvių sportininkų, nacionalinių sporto rinktinių sportininkų sveikatos būklę ir teikia informaciją visiems su sportininko rengimu susijusiems juridiniams asmenims;
 • sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti savo kvalifikaciją;
 • dalyvauja projektuose;
 • teikia sporto ir kitas paslaugas Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;
 • rengia sportininkus miesto ir šalies rinktinėms;
 • viešai skelbia informaciją apie Sporto centro veiklą;
 • atlieka kitas įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.
Scroll to Top