Apie mus

Laisvos darbo vietos

         PATVIRTINTA

                                                Marijampolės sporto centro direktoriaus

                                                                        2023 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-41 (1.4. E)           

 

DARBO SKELBIMAS MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRO

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI

 

Nuo 2023 m. vasario 7 d. reikalingas viešųjų pirkimų specialistas.

Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota, 1 etatu.

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,95 – 7,95 priklausomai nuo profesinio darbo patirties.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

1. Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, asmens duomenų apsaugą, viešuosius pirkimus;

1.2. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį  išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų,  studijų sritis – socialiniai mokslai; studijų kryptis – teisė, ekonomika, verslas ir vadyba arba  studijų sritis – technologijos mokslai.

1.3. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;

1.4. mokėti taikyti teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;

1.5. mokėti kaupti, analizuoti, sisteminiu požiūriu vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;

1.6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

1.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;

1.8. mokėti dirbti kompiuteriu “Microsoft Office” programiniu paketu;

1.9. sugebėti atstovauti Marijampolės sporto centrą savo atliekamų funkcijų srityje.

 

2. Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

2.1. laiku įgyvendina Lietuvos Respublikos teisės aktus ir valstybės bei savivaldybės institucijų  sprendimus viešųjų pirkimų srityje;

2.2. rengia prekių, paslaugų ar darbų pirkimo dokumentų, išskyrus technines specifikacijas, projektus, pirkimo dokumentų patikslinimų (paaiškinimų) projektus, pranešimų tiekėjams projektus, atsakymų į tiekėjų pretenzijas projektus bei kitą su viešųjų pirkimų vykdymu susijusią informaciją bei dokumentaciją;

2.3. rengia vykdomų viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas, informacinius pranešimus ir teikia juos arba organizuoja jų teikimą Viešųjų pirkimų tarnybai; 

2.4. rengia raštų, paklausimų viešųjų pirkimų klausimais projektus; 

2.5. pagal kompetenciją rengia viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių projektus;

2.6. vykdo Mažos vertės pirkimų procedūras Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymuose nustatyta tvarka;

2.7. administruoja Marijampolės sporto centro paskyrą centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; 

2.8. teisės aktų nustatyta tvarka talpina viešųjų pirkimų informaciją ir duomenis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS); 

2.9. atlieka prekių, paslaugų ar darbų įsigijimus, naudodamasis centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) elektroniniu katalogu;

2.10. dalyvauja Viešojo pirkimo komisijos ar kitų viešųjų pirkimų procedūroms organizuoti ir atlikti sudarytų komisijų darbe;

2.11. rengia ir teikia su viešaisiais pirkimais susijusių dokumentų kopijas įgyvendinančioms institucijoms, Viešųjų pirkimų tarnybai ir kitoms įstaigoms; 

2.12. Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka archyvuoja viešųjų pirkimų dokumentaciją;

2.13. analizuoja vykdomus viešuosius prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, teikia Marijampolės sporto centro direktoriui informaciją, išvadas ir pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo bei jų procedūrų tobulinimo;

2.14. konsultuoja Marijampolės sporto centro  darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis,  Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo taikymo klausimais;

2.15. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, posėdžiuose bei pasitarimuose viešųjų pirkimų klausimais;

2.16. nagrinėja nukreiptus prašymus bei skundus savo vykdomų funkcijų srityje bei teikia dėl jų išvadas;

2.17. teikia informaciją Marijampolės savivaldybės Viešųjų pirkimų skyriui  apie atliekamų viešųjų pirkimų procedūras;

2.18. saugo asmens duomenis, gaunamus Marijampolės sporto centro vardu sudarytas sutartis iš institucijų bei įstaigų ir joms teikiamus, ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai; 

2.19. saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;

2.20. laiku atlieka kitus su viešųjų pirkimų specialisto funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;

2.21. vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

1. prašymą dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą;

4. buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentai dokumentus turi pateikti Marijampolės sporto centrui (Sporto g. 1, Marijampolė) tiesiogiai arba elektroniniu paštu: info@marijampolessportocentras.lt iki 2023 m. vasario 6 d., 17 val. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinus su kopijomis grąžinami.

Atrankos paskelbimo data – 2023 m. vasario 7 d.

Reikalavimus atitinkantys pretendentai apie atrankos datą ir laiką bus informuoti asmeniškai el. paštu.

 

Kontaktai pasiteiravimui: 

tel. (8 343) 72663, mob. tel. 869199419;

el. paštas: info@marijampolessportocentras.lt

Scroll to Top