Apie mus

Laisvos darbo vietos

PATVIRTINTA

Marijampolės sporto centro direktoriaus

2023 m. gegužės 30  d. įsakymu Nr. V-221 (1.1. E)

 

DARBO SKELBIMAS MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRO

VAIRUOTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

 

Nuo 2023 m. birželio mėnesio reikalingas vairuotojas.

Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota, 1 etatu.

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,7-8,0 priklausomai nuo profesinio darbo patirties.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

 

1. Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 
1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir  vairuotojo pažymėjimą (B, C, D, E kategoriją). 

1.2. žinoti kelių eismo taisykles, mokėti naudotis navigacinės sistemos įranga;

1.3. mokėti suteikti pirmąją pagalbą;

1.4. žinoti nelaimingų atsitikimų, avarijų tyrimo ir apskaitos tvarką;

1.5..išmanyti paskirto automobilio techninius duomenis, kuro ir tepalų sunaudojimo normas įvairiu metų laiku;

1.6.mokėti nustatyti gedimus ir juos pagal galimybes pašalinti;

1.7. mokėti pildyti kelionės lapus;

1.8. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo sritį;

1.9. privalo laikytis Marijampolės sporto centro nuostatų, direktoriaus įsakymų, darbo tvarkos taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų, gaisrinės saugos ir aplinkos sausos reikalavimų, darbuotojų etikos kodekso ir šiuo pareigybės aprašymu;

1.10 turi būti tvarkingas, mandagus, pareigingas, tiksliai ir greitai orientuotis situacijoje.

 

2. Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

2.1. veža sportininkus į varžybas bei kitus renginius pagal Centro direktoriaus parašytus įsakymus, vairuotojas privalo nevežti autobusu pašalinių asmenų ir daugiau asmenų negu yra sėdimų vietų;

2.2. vairuotojas darbo metu privalo: turėti vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registracijos liudijimą ir techninės apžiūros taloną, kelionės lapą, transporto priemonės pirmosios pagalbos vaistinėlę, gesintuvą;

2.3. vykdo kelių eismo ir saugos reikalavimus;

2.4. žino kelio dangos klasifikaciją ir važiavimo ja sąlygas įvairiomis klimatinėmis ir paros sąlygomis, kuro ir tepalų klasifikaciją, savybes ir sunaudojimo normas;

2.5. veda autobuso ridos ir kuro sunaudojimo apskaitą;

2.6. degalus perka naudojantis kortele. Degalų normų viršijimo išlaidas, nustačius pereikvojimo priežastis, apmoka vairuotojas;

2.7. laiku ir tiksliai pildo kelionės lapą. Vairuotojas kelionės lape įrašo savo pavardę, pasirašo, kad priėmė techniškai tvarkingą automobilį, įrašo kilometrų skaitiklio parodymus išvykstant, išvykimo laiką, įrašo kiekvieno važiavimo maršrutą, nuvažiuotų kilometrų skaičių, pirktų bei sunaudotų degalų kiekį. Baigęs darbą, kelionės lape įrašo kilometrų skaitiklio parodymus grįžus ir grįžimo laiką ir pasirašo;

2.8. užpildytą kelionės lapą vairuotojas pateikia direktoriaus pavaduotojui ūkiui patikrinti. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui patikrinęs kelionės lapo užpildymo teisingumą, pasirašo kelionės lapuose ir tada išduoda naują kelionės lapą;

2.9. vairuotojas pasirūpina, kad ant autobuso priekinės dalies būtų pritvirtintas skiriamasis ženklas „SPECIALUSIS“ o ant galinės autobuso dalies ženklas „VAIKAI“;

2.10. atsako už autobuso kasdieninę priežiūrą ir periodinius techninius aptarnavimus, pasirūpina kelių mokesčiu;

2.11. atsako už jam patikėto autobuso techninę būklę, švarą ir saugą eksploatavimo metu. Kelionėje pastebėjus autobuso gedimus vairuotojas šalina pats arba kreipiasi į specializuotas remonto dirbtuves ir apie tai nedelsiant informuoja sporto centro pavaduotoją ūkiui.

2.12. atsako už saugų Centro autobuso saugojimą. Baigus darbą atlieka reikiamą apžiūrą ir pastato autobusą į nurodytą vietą. Komandiruotės metu Centro autobusas nakčiai turi būti pastatomas saugioje vietoje.

 

 

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

1. prašymą dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę, išsilavinimą, vairuotojo pažymėjimo (B, C, D, E kategorijos) ir vairuotojo kortelės kopijas;

3. gyvenimo aprašymą;

4. darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;

5. buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

 

Pretendentai dokumentus turi pateikti Marijampolės sporto centrui (Sporto g.1, Marijampolė) tiesiogiai arba elektroniniu paštu: info@marijampolessportocentras.lt iki 2023 m. birželio 12 d., 17.00 val. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinus su kopijomis grąžinami.

Atrankos paskelbimo data – 2023 m. birželio 13 d.

Reikalavimus atitinkantys pretendentai apie atrankos datą ir laiką bus informuoti asmeniškai el. paštu.

 

Kontaktai pasiteiravimui: 

tel. (8 343) 72663, mob. tel. 869199419;

el. paštas: info@marijampolessportocentras.lt

PATVIRTINTA

Marijampolės sporto centro direktoriaus

2023 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-220 (1.4. E)

 

DARBO SKELBIMAS MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRO

RENGINIŲ ORGANIZATORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

 

Nuo 2023 m. birželio mėn. reikalingas renginių organizatorius.

Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota, 1 etatu.

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,95 – 7,95 priklausomai nuo profesinio darbo patirties.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

1. Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

1.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų; 

1.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius.

1.3. Žinoti lietuvių kalbos vartojimo reikalavimus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų, informacinėmis sistemomis ir registrais.

1.4. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą, vertinti darbų svarbumą ir skubumą.

 

2. Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. Bendradarbiauja su valstybinėmis valdžios ir valdymo institucijomis ir įstaigomis, vietos savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.
 2. Organizuoja Centro vidinius ir išorinius viešuosius renginius, bei organizuoja pilną renginių aptarnavimą.
 3. Prisideda prie Centro renginių, edukacinių programų  iniciavimo, rengimo ir įgyvendinimo.
 4. Ruošia sporto renginių scenarinius planus, rengia jų programas, sudaro sąmatas;
 5. Vykdo Marijampolės sporto centre vykstančių ir vyksiančių renginių viešinimą;
 6. Organizuojant renginius bendradarbiauja su Centro darbuotojais.
 7. Generuoja ir realizuoja idėjas, dalyvauja sporto varžybose organizavimo klausimais.
 8. Vykdo atlikėjo funkcijas: veda renginius.
 9. Direktoriui teikia sporto renginių, varžybų strateginius planus.
 10. Analizuoja Centro sportinę veiklą, apibendrina medžiagą, teikia direktoriui išvadas ir siūlymus Centro sportinės veiklos gerinimo klausimais.
 11. Rengia ir direktoriui teikia ketvirčio, pusmečio, metinę darbo ataskaitą ir metinį darbo planą, bei trijų metų strateginį sporto renginių planą.
 12. Inicijuoja ir vykdo sporto projektų rengimą ir įgyvendinimą, atsako už renginių paraiškų parengimo kokybę.
 13. Rengia sportinių projektų finansavimo paraiškas įvairiems sporto veiklą finansuojantiems fondams.
 14. Dalyvauja rengiant ir organizuojant valstybinių, regioninių sporto plėtros programų įgyvendinimą.
 15. Rengia ir tvarko su tiesioginėmis funkcijomis susijusią dokumentaciją.
 16. Dalyvauja specialiose Centro komisijose.
 17. Kaupia dalykinę ir metodinę medžiagą.
 18. Laikosi konfidencialumo, neatskleidžia tarnybinių paslapčių, ar kitos informacijos susijusios su Centro veikla.
 19. Laiku ir kokybiškai vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus raštu ir žodžiu, siekiant Centro strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų ir pavedimų atlikimą.
 20. Savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kitais teisės  aktais, direktoriaus įsakymais, Centro įstatais ir vidaus tvarkos taisyklėmis, bei pareiginiais nuostatais.

 

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

1. prašymą dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą;

4. siūlomo naujo Marijampolės sporto centro renginio programą;

5. buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentai dokumentus turi pateikti Marijampolės sporto centrui (Sporto g. 1, Marijampolė) tiesiogiai arba elektroniniu paštu: info@marijampolessportocentras.lt iki 2023 m. birželio 12 d., 17 val. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinus su kopijomis grąžinami.

Atrankos paskelbimo data – 2023 m. birželio 13 d.

Reikalavimus atitinkantys pretendentai apie atrankos datą ir laiką bus informuoti asmeniškai el. paštu.

 

Kontaktai pasiteiravimui: 

tel. (8 343) 72663, mob. tel. 869199419;

el. paštas: info@marijampolessportocentras.lt

Scroll to Top