For parents / guardians

Norint pateikti ugdytinio prašymą sportuoti Marijampolės sporto centre, ugdytinio tėvai ar globėjai turi užpildyti elektroninę prašymo formą, kurią rasite čia.

Pakabukų naudojimo tvarkos aprašas (pdf. formatu)

PATVIRTINTA
Marijampolės sporto centro direktoriaus
2022 sausio 3 d. įsakymu V-2  (1.4)

MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRO UGDYTINIŲ LANKOMUMO ŽYMĖJIMO PAKABUKŲ PERDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 1. Marijampolės sporto centras (toliau – MSC), į/k 305562124, adresas Marijampolė, Sporto g. 1, atstovaujamas direktoriaus Karolio Baužos (toliau vadinami – Panaudos davėjas) ir MSC ugdytinių lankomumo žymėjimo pakabukų perdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) priede pasirašę MSC ugdytinių tėvai, globėjai ar atstovai (toliau vadinami – Panaudos gavėjas), remiantis šiuo Tvarkos aprašu, sudaro susitarimą dėl lankomumo žymėjimo pakabukų (toliau – Pakabukas) naudojimo. Panaudos gavėjas pasirašydamas Tvarkos aprašo priede vienašališkai sutinka laikytis visų numatytų sąlygų.
 2. Panaudos davėjas perduoda pagal rašytinį sutikimą Panaudos gavėjui laikinai ir neatlygintinai valdyti ir naudotis Panaudos davėjui priklausančiu Pakabuku, susipažinti su tvarkos apraše nurodytomis Pakabuko naudojimo sąlygomis.
 3. Panaudos davėjas perduoda Pakabuką Panaudos gavėjui MSC ugdytinių lankomumo žymėjimui. Pakabuku naudotis gali tik Panaudos gavėjo ugdytinis, kuriam sudaryta ir nenutraukta MSC ugdymo paslaugų sutartis.
 4. Ugdytinis prieš kiekvieną sporto užsiėmimą privalo Pakabuko pagalba pasižymėti registravimo sistemoje. Jei ugdytinis tris užsiėmimus iš eilės pamiršta ar neatsineša pakabuko ar pažymėjimo ir neatsižymi sistemoje, jis į kitas treniruotes neįleidžiamas iki nepateiks galiojantį Pakabuką ar pažymėjimą ir juo neprisiregistruos. Ši sąlyga negalioja tuomet, kai MSC administracijai yra pateiktas raštiškas pagrindimas, dėl ugdytinio negalėjimo atsižymėti Pakabuku ar pažymėjimu (pvz. Pakabukas yra užsakytas ir jo gamyba trunka ilgiau).
 5. Už ugdytinių atsižymėjimą Pakabuko ar pažymėjimo pagalba registravimo sistemoje tiesiogiai atsakingi ugdytinių treneriai.
 6. Panaudos davėjas nurodo, jog Pakabukai yra geros techninės būklės ir tinkami eksploatuoti, tretieji asmenys neturi jokių teisių į juos.
 7. Panaudos gavėjas įsipareigoja išlaikyti ir saugoti jam perduotą Pakabuką, naudoti Pakabuką pagal tiesioginę paskirtį, griežtai laikytis Pakabuko naudojimo sąlygų – priglausti Pakabuką prie registravimui skirto sistemos įrenginio ir jo neišmagnetinti.
 8. Panaudos gavėjas ar gavėjo MSC ugdytinis Pakabuko negali perduoti kitiems asmenims (įskaitant trenerius, budėtojus ir pan.).
 9. Panaudos gavėjui tenka Pakabuko atsitiktinio sugedimo, pametimo ir kita praradimo ar nebetikimo naudoti rizika, jeigu Pakabukas būtų sugadintas naudojant jį ne pagal Tvarkos apraše numatytą paskirtį arba būtų perduotas trečiajam asmeniui be išankstinio Panaudos davėjo rašytinio sutikimo.
 10. Panaudos gavėjas, atsiradus Tvarkos aprašo 9 punkte minėtoms aplinkybėms, privalo savo lėšomis įsigyti naują Pakabuką ir pateikti jį MSC administracijai registravimui. Naujasis Pakabukas tampa MSC nuosavybe, kuri pakeičia buvusį Pakabuką.
 11. Nutraukus ugdytinio sutartį arba jai pasibaigus kitais pagrindais, Panaudos gavėjas privalo grąžinti Pakabuką Panaudos davėjui tos būklės, kokios jis jam buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą.
 12. Už žalą, padarytą tretiesiems asmenims naudojant Pakabuką, atsako Panaudos gavėjas.
 13. Panaudos davėjas, nepažeisdamas Panaudos gavėjo teisių, turi teisę tikrinti, ar Panaudos gavėjas naudojasi Pakabuku tinkamai pagal Tvarkos aprašą.
 14. Panaudos gavėjas pasirašydamas šio Tvarkos aprašo priede patvirtina, kad sutinka su Tvarkos aprašo sąlygomis ir tai prilyginama Pakabuko perdavimo-priėmimo aktui, kuriuo Panaudos davėjas perduoda Pakabuką Panaudos gavėjui.
 15. Tvarkos aprašo sąlygų laikymosi susitarimas tarp Panaudos davėjo ir Panaudos gavėjo įsigalioja nuo pasirašymo Tvarkos aprašo priede dienos.
 16. Panaudos davėjas turi teisę vienašališkai nedelsiant susigrąžinti Pakabuką, jeigu buvo nustatyta ir įrodyta, kad:

16.1. Panaudos gavėjas naudoja Pakabuką ne pagal paskirtį;

16.2. Panaudos gavėjas nevykdo pareigos saugoti Pakabuką;

16.3. Panaudos gavėjas iš esmės pablogina Pakabuko būklę (panaudos gavėjas neatsako už natūralų daiktų nusidėvėjimą);

16.4. Panaudos gavėjas ar gavėjo MSC ugdytinis be Panaudos davėjo sutikimo perduoda Pakabuką trečiajam asmeniui, treneriui, budėtojui ar kitam asmeniui;

 1. Apie bet kokius adreso ar kitų Ugdymo paslaugų teikimo sutartyje nurodytų rekvizitų pasikeitimus Šalys turi nedelsiant informuoti viena kitą. Jei Šalis nepraneša apie savo rekvizitų pasikeitimą, tai pranešimo siuntimas paskutiniu turimu adresu/elektroninio pašto adresu yra laikomas tinkamu.
 2. Tvarkos aprašo sąlygų laikymosi susitarimas sudaromas 1 Tvarkos aprašo priedo egzemplioriumi.
 3. Panaudos gavėjas, pasirašydamos Tvarkos aprašo priede, patvirtina, kad šio Tvarkos aprašo sąlygų turinys Panaudos gavėjui yra suprantamas, aiškus ir atitinka Panaudos gavėjo išreikštą valią.

_______________________

Marijampolės sporto centro ugdytinių lankomumo žymėjimo pakabukų perdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo
priedas

Marijampolės sporto centro ugdytinių lankomumo žymėjimo pakabukų perdavimo ir naudojimo sąlygų laikymosi susitarimas

         Aš, žemiau pasirašęs, patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su Marijampolės sporto centro ugdytinių lankomumo žymėjimo pakabukų perdavimo ir naudojimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas). Tvarkos aprašo sąlygų turinys man yra suprantamas, aiškus ir atitinka mano išreikštą valią.

Eil. Nr.Vardas PavardėTelefono numerisUgdytinio vardas pavardėSutinku su Tvarkos aprašo sąlygomis (parašas)Pakabuko išdavimo dataPakabuko numerisPakabuko grąžinimo dataPakabukas grąžintas, MSC parašas
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        

_______________________

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės tarybos
2020 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu  Nr. 1-283

 

MOKESČIO UŽ SPORTININKO UGDYMĄ MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRE TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Mokesčio už sportininko ugdymą Marijampolės sporto centre tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokesčio už ugdymą (toliau – mokestis) Marijampolės sporto centre (toliau – Centras) administravimo, mokesčio mokėjimo, mokesčio dydžio nustatymo, mokėjimo terminus ir lengvatų suteikimo tvarką bei asmenų atsakomybę.
 2. Mokesčio dydžiai už sportininkų ugdymą nustatyti Aprašo priede.
 3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos sporto įstatyme, ir kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS
MOKESČIO ADMINISTRAVIMAS, MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

 1. Mokestis mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos. Mokestis turi būti mokamas atskiru mokėjimu pagal atitinkamam sportininkui priskirtą tabelio numerį ir išrašytą mokėjimo kvitą. Mokestis yra nekintantis, t. y. nepriklausomas nuo užsiėmimų skaičiaus per mėnesį.
 2. Surinktos lėšos naudojamos tik ugdymo reikmėms, reikalingos sportininko ugdymo procesui užtikrinti, dalyvavimui nacionaliniuose įvairaus amžiaus grupių čempionatuose (pirmenybėse), turnyruose ir kitose varžybose bei sportiniam inventoriui įsigyti.
 3. Centrui draudžiama iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ar paties sportininko papildomai rinkti rinkliavas.
 4. Savanoriška teisės aktų nustatyta tvarka teikiama parama Centrui pervedama į Centro atskirąją banko sąskaitą ir naudojama Centro vadovo patvirtinta tvarka.
 5. Jei mokestis už ugdymą nesumokamas daugiau kaip vieną mėnesį nuo nustatytos datos, Centras vienašališkai gali nutraukti sutartį su ją sudariusia šalimi sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

III SKYRIUS
MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS

 1. Nuo mokesčio Centre atleidžiami:

9.1. sportininkai, nelankę dėl ligos, pateikę tėvų (globėjų) prašymą – pateisinimą pirmą užsiėmimą po ligos (jei prašymas – pateisinimas nepateikiamas pirmo užsiėmimo po ligos metu, praleisti užsiėmimai nekompensuojami);

9.2. sportininkai jų trenerių kasmetinių atostogų metu, jeigu šie sportininkai nepriskiriami kitam treneriui;

9.3. pradinio rengimo pirmųjų metų ugdymo grupių sportininkai pirmuosius du ugdymo mėnesius;

9.4. Lietuvos čempionato prizininkai bei visų amžiaus grupių pirmenybių nugalėtojai (išskyrus vaikus);

9.5. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu arba dėl karantino paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijoje Centras nevykdo ugdomosios veiklos.

 1. Mokestis yra mažinamas 50 procentų jeigu:

10.1. šeimos, gaunančios socialinę pašalpą arba socialinę paramą mokiniams pagal Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės socialinės paramos skyriaus pateiktas pažymas;

10.2. du vaikai iš vienos šeimos lanko Centrą;

10.3. sportininkai patekę į Lietuvos rinktines, Lietuvos rinktinių kandidatus, taip pat esantys aukšto meistriškumo grupėse.

 1. Sportininko tėvai (globėjai, rūpintojai), treneriai, patys sportininkai, institucijos, kiti suinteresuoti asmenys, kuriems gali būti taikomas sumažintas mokestis arba kurie gali būti nuo jo atleisti, Centro vadovui raštu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius teisę į atleidimą nuo mokesčio ar jo sumažinimą:

11.1. priimant sportininką į Centrą;

11.2. vėliau atsiradus teisei į lengvatą – visus mokslo metus;

11.3.  pakartotinai pradėjus lankyti Centrą po vasaros atostogų iki rugsėjo 15 dienos.

 1. Pateikus dokumentus dėl atleidimo nuo mokesčio ar jo sumažinimo, mokestis nemokamas arba mažinamas nuo kito mėnesio 1 dienos, išskyrus Aprašo 9.2 ir 9.3 papunkčiuose nurodytais atvejais. už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas, išskyrus socialiai remtinas šeimas. Šeimoms, gaunančioms socialines pašalpas, mokestis perskaičiuojamas nuo pašalpos skyrimo mėnesio už praėjusį, tačiau ne ilgesnį kaip trys mėnesiai, laikotarpį. Aprašo 9.2 ir 9.3 papunkčiuose nurodytais atvejais mokestis mokamas arba nemokamas už visą mėnesį, neperskaičiuojant proporcingai.
 2. Centrui nustačius, kad mokestis nesumokėtas, sumažintas arba nuo jo buvo atleista neteisėtai, mokestis yra perskaičiuojamas ir susidariusi skola turi būti sumokėta per vieną mėnesį nuo pranešimo apie susidariusią dienos skolą.
 3. Nustatyta tvarka nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.
 4. Mokesčio už ugdymą lengvatos sportininkams taikomos tik už vieną Centre pasirinktą sporto šaką.
 5. Atleidimas nuo mokesčio ar mokesčio sumažinimas įforminamas Centro vadovo įsakymu ne ilgesniam kaip vienų mokslo metų laikotarpiui.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Pasikeitus ar išnykus aplinkybėms, numatytoms Aprašo 9–10 punktuose ir netekus teisės į atleidimą nuo mokesčio ar jo sumažinimą, tėvai (globėjai, rūpintojai) ar patys sportininkai privalo nedelsdami raštu apie tai pranešti Centro vadovui.
 2. Nesumokėjus mokesčio už sportininko ugdymą daugiau kaip vieną mėnesį nuo nustatytos datos, Centras vienašališkai gali nutraukti sutartį su ją sudariusia šalimi sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
 3. Tėvai (globėjai, rūpintojai) ar patys sportininkai atsako už pateikiamų duomenų ir dokumentų teisingumą.
 4. Įmokos ir skolos už sportininkų ugdymo paslaugas apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Aprašas skelbiamas Centro interneto svetainėje.
 6. Už šio Aprašo vykdymą, juo nustatytos mokesčio mokėjimo tvarkos laikymąsi tiesiogiai atsako Centro vadovas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 7. Aprašu reglamentuotos tvarkos priežiūrą atlieka Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.
 8. Aprašą įgyvendinančio Centro veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________________

Mokesčio už sportininko ugdymą Marijampolės sporto centre tvarkos aprašo
priedas

MOKESTIS UŽ SPORTININKŲ UGDYMĄ

Eil.

Nr.

Sporto šaka

Mėnesinis mokestis

(Eur)

1.Baidarių irklavimas5,00
2.Boksas5,00
3.Buriavimas6,00
4.Dziudo imtynės5,00
5.Graikų-romėnų imtynės5,00
6.Krepšinis (berniukai)10,00
7.Krepšinis (mergaitės)6,00
8.Lengvoji atletika5,00
9.Plaukimas6,00
10.Regbis5,00
11.Sunkioji atletika5,00
12.Šachmatai5,00
13.Šaškės5,00
14.Tinklinis (berniukai)6,00
15.Tinklinis (mergaitės)5,00
16.Kitos sporto šakos (naujai patvirtintos)5,00

_______________________

 

—– SVARBI INFORMACIJA ——

MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRO DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL MOKESČIO UŽ SPORTININKŲ UGDYMĄ LENGVATŲ TAIKYMO

2020 m. spalio  14 d. Nr. V-82

Marijampolė

                      Vadovaudamasis Marijampolės savivaldybės Tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu  Nr. 1-283 „Dėl mokesčio už sportininko ugdymą Marijampolės sporto centre tvarkos aprašo tvirtinimo“ n u s t a t a u:

 1. Nuo mokesčio už visą mėnesį atleidžiami sportininkai, nelankę dėl ligos daugiau kaip 15 kalendorinių dienų, pateikę tėvų (globėjų) prašymą – pateisinimą pirmą užsiėmimą po ligos;
 2. Sportininkai nuo mokesčio už ugdymą atleidžiami jų trenerių kasmetinių atostogų metu, jeigu tą mėnesį treneris atostogauja daugiau kaip 15 kalendorinių dienų, visą mėnesį;
 3. Sportininkams, atvykusiems iki mėnesio 15 dienos imtinai, mokestis už ugdymą priskaičiuojamas už visą mėnesį, o atvykusiems po  mėnesio 15 dienos, neskaičiuojamas, bei išvykusiems iki mėnesio 15 mėnesio dienos imtinai, neskaičiuojamas už visą mėnesį, o išvykusiems po mėnesio 15 dienos, skaičiuojamas už visą mėnesį.
 4. Mokestis už ugdymą priskaičiuojamas už kiekvieną mėnesį, kvitai siunčiami už du mėnesius ir mokestis už ugdymą sumokamas iki kito mėnesio 20 dienos.

 

                 Direktorius                                                                                                         Andrius Larčenka

Scroll to Top